Dowód osobisty jak dostarczyć wniosek, ile się wyczekuje, ile to kosztuje

Jak uzyskać dowód osobisty a mianowicie gdzie złożyć wniosek, ile się czeka oraz jak wiele to kosztuje

Kiedy i jak wymienić dowód osobisty? Sposobów jest parę – można złożyć drukowany wniosek w urzędzie gminy lub elektroniczny formularz na stronie internetowej. Na nowy dowód będziemy czekać do 30 dni. Wydanie jak i również wymiana dokumentu jest darmowa. Od 4 marca wydawany jest jedynie e-dowód, innymi słowy dowód z warstwą elektroniczną

Kończy się ważność twego dowodu osobistego? Zbliżają się twoje 18. urodziny jak i również chcesz wyrobić swój główny dowód? A może potrzebujesz mieć e-dowód zamiast dotychczasowego zwykłego dowodu?

Możesz to zrobić w opcjonalnym urzędzie, niezależnie od adresu zamieszkamia zameldowania. Wniosek o dokument możesz złożyć także za pośrednictwem internet. Sprawdź, jak uzyskać dowód osobisty.

Wymiana dowodu osobistego jest konieczna w pięciu przypadkach:

 1. Upłynął termin ważności dowodu osobistego
 2. Nastąpiła poprawka danych zawartych w dowodzie osobistym, za wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego film dokumentalny lub adresu zameldowania
 3. Nastąpiła zmiana wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego względem wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację swoim posiadacza
 4. Doszło do straty lub uszkodzenia dowodu prywatnego w stopniu utrudniającym albo uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza
 5. Nastąpiło przekazanie do organu gminy lub do jednostki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

O stracie lub uszkodzeniu dowodu własnego należy powiadomić osobiście jakikolwiek organ gminy, an postać przebywająca za granicą – dowolną placówkę konsularną Rzeczypospolitej Polskiej, przedkładając wypełniony.

Możesz też złożyć konkluzja o nowy dowód, gdy

 • twój aktualny dokument nie jest e-dowodem, a chcesz mieć e-dowód,
 • masz e-dowód bez certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu do logowania (czyli certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia),
 • nie możesz złożyć podpisu osobistego lub się nim zalogować (uwierzytelnić).

Wymiana dowodu osobistego – jak na przykład wygląda procedura

Należy pobrać, wydrukować i wypełnić wniosek na temat wydanie dowodu osobistego. Aż do wniosku dołącza się aktualną fotografię, dotychczas posiadany dokument osobisty, a w wypadku jego utraty, paszport (do wglądu).

Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek składa się osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy albo wysyła (wraz z załącznikami) w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych przy ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, także w celu organu dowolnej gminy.

Osoba składająca wniosek, uzyska potwierdzenie złożenia wniosku na temat wydanie dowodu osobistego z przewidywaną datą odbioru.

Dowód osobisty jest wydawany w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten zostanie wydłużony, o czym wnioskodawca będzie powiadomiony.

Wymiana dowodu osobistego - wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 2. Kolorowa fotogram osoby ubiegającej się na temat wydanie dowodu osobistego, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca rzetelną ostrość oraz odwzorowującą przyrodzony kolor skóry, obejmująca portret od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 proc. fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, jak i również przedstawiająca osobę w lokalizacji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana dzięki papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Fotografia powinna być wykonana odrzucić wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Do wniosku składanego po postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli jak i również wielkości nie przekraczającej dwa, 5 MB, spełniającą wymienione wymogi.

Na żądanie organu, w przypadku niezgodności danych zawartych we morału z danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych – skrócony odpis polskiego aktu urodzenia, w przypadku zawarcia małżeństwa – skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu, zaświadczenie poświadczający obywatelstwo polskie.

Dotychczasowy dowód osobisty albo w przypadku jego utraty – ważny paszport (do wglądu).

Dowód własny przez internet – obywatel. gov. pl

Nie trzeba iść do urzędu, by złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego. Można to sprawić także przez internet, zbyt pośrednictwem strony obywatel. gov. pl.

Co przygotować

 • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy lub podpis kwalifikowany albo e-dowód,
 • zdjęcie w formie elektronicznej i - jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy - załącznik z odpowiednim zaświadczeniem. Sprawdź wyżej, jakie warunki miało spełniać zdjęcie do dowodu. Pamiętaj, że jeśli fotografia nie będzie spełniać potrzeb, urzędnik odmówi ci wydania dowodu.

Co zrobić

 1. Kliknij przycisk Złóż wniosek.
 2. Przeniesiesz się na stronę login. gov. pl. Wybierz sposób logowania.
 3. Wybierz powód ubiegania się o dowód.
 4. Wybierz dowolny urząd, w którym odbierzesz gotowy argument.
 5. Zaznacz, czy potrzebujesz mieć podpis osobisty
 6. Dołącz zdjęcie
 7. Sprawdź, bądź dane na wzorze dowodu są poprawne — znajdziesz je potem na nowatorskim dowodzie (imię lub imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę urodzenia, płeć).
 8. Uzupełnij brakujące wiadomości kontaktowe. Upewnij się, hdy masz w swoim morału poprawny e-mail. Otrzymasz na niego numer wniosku wspólnie z nazwą urzędu, po którym odbierzesz dowód.
 9. Po wypełnieniu formularza układ przekieruje cię do pomoce e-podpis na stronie pz. gov. pl.
 10. Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie. Możesz to zrobić dzięki trzy sposoby: podpisem zaufanym, e-dowodem, certyfikatem kwalifikowanym.
 11. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP i e-mail podany we wniosku.
 12. Odbierz dokument.

Jak odebrać skończony dowód osobisty

Dowód odbierasz po urzędzie, który wybierasz, gdy wypełniasz wniosek. Pamiętaj, iż musisz odebrać dowód samodzielnie. Przy odbiorze okaż dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport - jeśli masz. Osoby, które dostały polskie obywatelstwo, powinny przedstawić dokument podróży (na przykład paszport) albo inny dokument stwierdzający identyczność.

Podczas odbioru dowodu w urzędzie możesz ustalić kody PIN:

 • do logowania - 4-cyfrowy kod PIN 1,
 • do podpisu osobistego- 6-cyfrowy kod PIN 2 (jeśli we wniosku zaznaczono właściwe pole).

Możesz także to zrobić później, po dowolnym urzędzie gminy. Wspólnie z dowodem dostaniesz system kodowania PUK do niego. Masz możliwość też nie odebrać kodu. Kod będzie czekał na ciebie w urzędzie, który to wydał twój dowód osobisty.

Zobacz także: mDokumenty. Tak będzie wyglądał dowód osobisty po telefonie

Odbiór dowodu własnego dla osoby, która odrzucić ma zdolności do czynności prawnych lub ma ograniczoną zdolność prawną, wymaga obecności tej osoby. Samodzielnie możesz odebrać taki dowód w wypadku, że osoba ta jest dzieckiem, które nie ma jeszcze pięć lat.