Gdzie znajduje się Bank Światowy?

17 lutego 2021

Podobieństwa i różnice między MFW a Bankiem Światowym

Idąc ulicą H w Waszyngtonie, zaledwie dwie przecznice od Białego Domu, zobaczysz imponujący modernistyczny budynek z logo globu przy wejściu. Witamy w siedzibie Banku Światowego, hotspocie obsługującym 189 krajów członkowskich dzięki wysiłkom ponad 10 000 pracowników i 120 biur na całym świecie .

To nie jest bank, do którego obywatele mogą wejść, aby dokonać transakcji. Zamiast tego jest organizacją patronacką z pięcioma oddziałami i mandatem do położenia kresu skrajnemu ubóstwu i stworzenia globalnej stabilności gospodarczej, którą stara się osiągnąć poprzez różnorodne narzędzia i programy.

TL; DR (zbyt długo; nie przeczytałem)Siedziba Banku Światowego znajduje się przy H Street w Waszyngtonie, ale organizacja ma 120 biur regionalnych na całym świecie.

Narodziny banku

W 1944 roku świat wstrząsnął drugą wojną światową, w której zginęło około 70 do 85 milionów ludzi, a także niewyobrażalne zniszczenia na całym świecie. W samych Niemczech zniszczonych zostało około 20% mieszkań. W Stanach Zjednoczonych, pomimo późnego przystąpienia do wojny, koszty wyniosły ponad 4 biliony dolarów po uwzględnieniu dzisiejszej inflacji. Wszystko to nastąpiło po piętach Wielkiego Kryzysu.

Światowi przywódcy zrozumieli, że odbudowa gospodarki to jedno zadanie po wojnie. Eksperci reprezentujący 44 kraje spotkali się w Mount Washington Hotel na konferencji Bretton Woods (formalnie nazywanej Konferencją Monetarno-Finansową ONZ) w New Hampshire w pierwszych trzech tygodniach lipca 1944 r. Przewidując klęskę Japonii i Niemiec, uczestnicy konferencji Konferencja zrozumiała, że ​​równość finansowa jest potrzebna, jeśli mają zapewnić stabilność i pokój na świecie, gdy pola bitew ucichły.

Podczas całodobowych spotkań harcerze pędzili uczestników z pokoju do pokoju, aby wysłuchać nowych mówców lub siedzieć na różnych spotkaniach. Pod koniec trzech tygodni utworzono dwa nowe światowe organy, które miały pracować w tandemie: Grupa Banku Światowego i Międzynarodowy Fundusz Walutowy . Pod ich kompetencjami będzie kilka innych powiązanych organizacji, w tym Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju i Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju.

Bank Światowy dokonał pierwszych transakcji w czerwcu 1946 r., A do lat 50. finansował duże projekty infrastrukturalne, takie jak budowa dróg, tamy hydroelektryczne, oczyszczalnie ścieków, lotniska, porty morskie i inne projekty na całym świecie.

Spółki zależne Grupy Banku Światowego

W ramach Grupy Banku Światowego działa pięć organizacji składowych, z których każda wykonuje inne zadania na globalnej scenie gospodarczej. Oni są:

 • Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD): Organizacja ta udziela pożyczek według rynkowych stóp procentowych dla krajów rozwijających się o średnich dochodach, a także dla krajów o niższych dochodach, które mają zdolność kredytową. IBRD pozyskuje fundusze przede wszystkim za pośrednictwem światowych rynków kapitałowych. Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA): Założone w 1960 r. I finansowane ze środków krajów rozwiniętych, IDA udziela krajom wschodzącym nieoprocentowanych pożyczek długoterminowych, doradztwa politycznego i pomocy technicznej, aby pomóc w projektach w zakresie opieki zdrowotnej, edukacji i rozwoju obszarów wiejskich.

  Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC): prywatni inwestorzy pomagają finansować pożyczki IFC, finansowanie kapitałowe i gwarancje kredytowe dla transakcji biznesowych w krajach wschodzących.

  Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycyjnych (MIGA): Współpracując z IFC, MIGA oferuje ubezpieczenia i gwarancje kredytowe od strat na kredytach inwestycyjnych, które mogą wystąpić w krajach rozwijających się i są spowodowane ryzykiem niekomercyjnym.

 • Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID): zasadniczo oferując arbitraż sporów dotyczących inwestycji między inwestorami a goszczącymi ich krajami rozwijającymi się, ICSID działa niezależnie od IBRD, aby podejmować decyzje w sposób obiektywny.
 • Kto kieruje Bankiem Światowym?

  Nie byłoby dziwactwem myśleć o Banku Światowym jako o pieniądzu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest powiązany z ONZ, ale nie odpowiada przed Radą Bezpieczeństwa ONZ ani jej Zgromadzeniem Ogólnym. Organizacja ma złożoną hierarchię, aby pomieścić 189 państw członkowskich, z których każdy ma swojego przedstawiciela – zazwyczaj krajowego ministra finansów lub prezesa banku centralnego – w radzie zarządzającej Banku Światowego.

  Bank Światowy ma 25 dyrektorów wykonawczych, którzy mają lwią część władzy. Pięć krajów członkowskich – USA, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania i Francja – wyznacza własnych dyrektorów wykonawczych. Pozostałe 175 państw członkowskich jest pogrupowanych w regiony, a każdy region wspólnie wyznacza jednego z pozostałych 20 dyrektorów wykonawczych.

  Prezes banku przewodniczy Zarządowi i jest wybierany przez Radę Dyrektorów na pięcioletnią odnawialną kadencję. David Malpass z USA został prezesem Banku Światowego w 2019 roku; przejął od Jima Yong Kima, który również pochodzi ze Stanów Zjednoczonych

  Jak podejmowane są decyzje

  Bank Światowy jest organizacją pożyczkową i potrzebuje kapitału aby wykonywać swoją pracę. Te państwa członkowskie, które dostarczą najwięcej kapitału (poprzez „subskrypcje kapitału), są nagradzane większą siłą głosu. Zasadniczo ich zasoby ekonomiczne i możliwości finansowe oznaczają, że wywierają większy wpływ i większą władzę nad kierownictwem Banku Światowego. Na początku XXI wieku gospodarka i zasoby Stanów Zjednoczonych oznaczały, że dysponowały one prawie jedną szóstą ogólnej siły głosu w przeliczeniu na wielkość ich subskrypcji kapitałowej. Na drugim miejscu Japonia miała mniej niż połowę siły głosu Stanów Zjednoczonych

  Z drugiej strony, kraje wschodzące z małymi gospodarkami mają niewielką siłę w bloku wyborczym. Na przykład około 25 krajów Afryki było w jednej grupie wyborczej w latach 90., ale ich słaba gospodarka i ograniczone zasoby finansowe oznaczały, że miały zaledwie 2% głosów. Kraje te często otrzymują pomoc z Banku Światowego, więc chociaż mają mniej do powiedzenia, korzystają z jego pracy.

  Subskrypcje kapitałowe zapewniają Bankowi Światowemu środki na wykonywanie jego prac. Bank pozyskuje również środki z zysków netto naliczonych od odsetek zapłaconych za pożyczki IFC i IBRD. Kraje członkowskie płacą jednak tylko około 10% swoich subskrypcji kapitałowych do Banku Światowego, a pozostałe 90% podlega wezwaniu do wezwania, jeśli bank wymaga od niego wypełnienia swoich zobowiązań.

  Mandat Banku Światowego

  Światowe realia finansowe to nieustannie zmieniająca się dziedzina, ale Bank Światowy konsekwentnie pracuje nad poprawą jakości życia ludzi, pomagając rozwijać gospodarki w ich krajach. W tym celu organizacja wyznaczyła dwa podstawowe cele do osiągnięcia do 2030 roku . Określają te cele jako:

  • Koniec ze skrajnym ubóstwem poprzez zmniejszenie odsetka ludzi żyjących za mniej niż 1,90 dolara dziennie do nie więcej niż 3%
  • Promuj wspólny dobrobyt, sprzyjając wzrostowi dochodów na poziomie 40% najniższych w każdym kraju
  • Według strony internetowej Banku Światowego miliard ludzi nadal żyje w skrajnym ubóstwie, podczas gdy nierówności rosną z powodu luki dochodowej w wielu krajach rozwijających się. Choć mandat ten wydaje się szlachetny, u niektórych podsyca płomień kontrowersji. Problem z Bankiem Światowym polega na tym, że najgłośniejsze głosy to te, które mają najwięcej pieniędzy, więc to ich perspektywa wpływa na dalsze postępy i może oznaczać utrzymanie gospodarczego status quo, zwłaszcza dla Stanów Zjednoczonych.

   MFW i Bank Światowy

   Kiedy w 1944 roku w lasach New Hampshire powstała Grupa Banku Światowego, narodził się także Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Każdy został stworzony jako podstawa rozwoju gospodarczego i współpracy, która, miejmy nadzieję, ustabilizuje światową gospodarkę i pomoże wprowadzić pokój. MFW i Bank Światowy często współpracują i zwołują coroczne spotkania ze swoimi Radami Gubernatorów, podczas których wyodrębnia się priorytety i odpowiedzi na kwestie gospodarcze.

   Różnice między organizacjami polegają na tym, że Bank Światowy przyjmuje długofalowe spojrzenie na gospodarkę, wykorzystując długoterminowe pożyczki i fundusze pochodzące zarówno z krajów członkowskich, jak i wyemitowane obligacje. MFW promuje jednak współpracę walutową między narodami i ułatwia doradztwo polityczne i wsparcie rozwoju. Udziela również pożyczek, ale są to pożyczki krótko- i średnioterminowe, które są głównie finansowane przez członków MFW. W organizacji pracują głównie ekonomiści, którzy mają bogate doświadczenie w tworzeniu polityki finansowej i makroekonomii.

   Krytyka Banku Światowego

   Istnieje długa lista skarg i krytyki Banku Światowego, z których nie najmniej ważnym jest drastyczna zmiana globalna, jaka zaszła w ciągu 75 lat od jego powstania. Istnieje wiele obaw związanych z przyznaniem praw głosu w organizacji, ponieważ jest to usługa płatna i pozwala narodom kupować wpływy.

   Wall Street cieszy się wpływem Stanów Zjednoczonych na Bank Światowy, ponieważ znaczna część jego pracy pomaga napędzać gospodarki, które amerykańskie przedsiębiorstwa dodają następnie do swoich rynków. W pewnym sensie bycie bogatym krajem i płacenie do Banku Światowego za miażdżącą liczbę głosów przyczynia się do utrzymania dominacji gospodarczej Stanów Zjednoczonych na całym świecie.

   Niektórzy twierdzą, że Bank Światowy jest podmiotem, który jest najbardziej zdolny do zmiany sposobu, w jaki świat radzi sobie z kryzysem klimatycznym , zarządzając funduszami krajom rozwijającym się i na co. Na przykład mógłby finansować projekty w Indiach i Chinach, które pomagają odejść od węgla wyrzucającego zanieczyszczenia, używanego do zasilania, lub mógłby zainwestować w rozwiązania transportu zbiorowego dla miast takich jak Lagos, Bangkok i Dhaka, aby usunąć samochody z dróg.

   Może przeciwdziałać funduszom napędzającym korupcję w miejscach takich jak Indonezja i Brazylia, gdzie korupcja i przekupstwo są ogromnymi czynnikami wylesiania, które mają wpływ na potencjał pochłaniania dwutlenku węgla na świecie. Jak dotąd krytycy twierdzą, że przemawia Bank Światowy, ale jest daleko od spaceru.

   Bank Światowy: ostatnie kontrowersje

   Decyzja Sądu Najwyższego z lutego 2019 r. Zadała cios Bankowi Światowemu , który przyznał mu immunitet prawny na swoje prace; Sąd Najwyższy przegłosował siedem do jednego, aby umożliwić pozwanie Banku Światowego przez społeczność rybacką Mundra w Indiach. Miasto twierdziło, że byt i zdrowie jego mieszkańców zostały nieodwracalnie zniszczone przez zanieczyszczenie elektrowni węglowej – elektrowni ufundowanej przez Międzynarodową Korporację Finansową Banku Światowego. Według Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych 3,4 miliona ludzi zostało przesiedlonych, fizycznie lub ekonomicznie, z powodu projektów finansowanych przez Bank Światowy w latach 2004–2013 i może pojawić się więcej spraw sądowych.

   Ta decyzja Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych oznacza, że ​​Bank Światowy musi uważniej rozważyć szersze wyniki i konsekwencje projektów regionalnych, które finansuje. Zasadniczo decyzja SCOTUS oznacza, że międzynarodowe instytucje finansowe mogą być pozywane, gdy wyrządzają szkody lokalnym społecznościom , co może mieć duży wpływ na finansowanie projektów w dobie zmian klimatycznych.

   Istnieje wiele głosów krytyki za nieuwagę Banku Światowego w nadzorowaniu takich projektów. Na przykład w Hondurasie postawiono zarzuty, że 17 osób zostało zamordowanych przez siły paramilitarne współpracujące z producentem oleju palmowego finansowanego przez Bank Światowy. W Lagos najbardziej biedni, o których mówi się, że walczy Bank Światowy, zostali dotknięci wybuchem slumsów w celu realizacji projektów finansowanych przez bank. Nie zarzuca się, że Bank Światowy jest przyczyną tych rzeczy , ale raczej bezkrytycznie finansuje projekty, a następnie nie zapewnia nadzoru nad sposobem ich realizacji i wydatkowanych środków.

   Ostatecznie obserwatorzy mają nadzieję, że utrata przez Bank Światowy domniemania immunitetu prawnego pomoże organizacji zapamiętać, o co w jej mandacie walczy, bez względu na to, gdzie na świecie działa.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy