Dlaczego transakcje Bitcoin tak długo stają się „ostateczne” i czy można je naprawić?

17 lutego 2021
Category: Tylko Wtedy

Jeśli chodzi o przyjęcie technologii blockchain i Bitcoin do głównego nurtu lub przedsiębiorstwa, większość dyskusji koncentruje się na barierach, takich jak skalowalność. Jednak ważną obawą dla każdej organizacji rozważającej wykorzystanie łańcucha bloków w przetwarzaniu transakcji jest ostateczność.

Można by pomyśleć o transakcji Bitcoin jak o procesie uwięzienia muchy w żywicy. Gdy transakcja jest przetwarzana, mucha jest osadzana w żywicy. Jednak cały proces uważa się za ostateczny dopiero po stwardnieniu żywicy, a mucha zostaje uwięziona na zawsze. Zajmuje to pewien czas – w przypadku Bitcoina około godziny.

Nie można nie doceniać rozmiaru problemu z ostatecznością w zakresie wdrażania technologii blockchain w przedsiębiorstwach. W opracowaniu z 2017 roku omawiającym wykorzystanie rozproszonych ksiąg w infrastrukturze płatniczej, rozliczeniowej i rozrachunkowej Bank Rozrachunków Międzynarodowych cytuje „niejednoznaczność związaną z ostatecznością rozrachunku jako jedno z kluczowych ryzyk związanych z przyjęciem łańcucha bloków.

Powolne tempo wdrażania technologii blockchain w przedsiębiorstwach od czasu publikacji artykułu w 2017 r. Wskazuje, że ryzyko jest rzeczywiście uzasadnione.

Jakie są więc zagrożenia związane z ostatecznością łańcucha bloków w jego obecnym stanie i jak można je rozwiązać?

Co to jest ostateczność?

W tradycyjnym łańcuchu blokowym opartym na konsensusie Nakamoto transakcje są grupowane w bloki i podlegają procesowi walidacji przez sieć, przy użyciu modelu konsensusu sieci. W Bitcoin górnicy potwierdzają blok, lub w delegowanym łańcuchu blokowym typu proof-of-staw, takim jak EOS, walidatory bloków pełnią podobną rolę.

Jednak potwierdzenie nie oznacza, że ​​transakcja jest ostateczna. Ostateczność jest osiągnięta tylko wtedy, gdy transakcja nie może być już anulowana lub odwrócona przez wycofanie lub rozwidlenie łańcucha blokowego – gdy mucha nie może zostać usunięta z żywicy.

W większości łańcuchów bloków strony muszą poczekać, aż określona liczba kolejnych bloków zostanie potwierdzona przez sieć, zanim transakcja zostanie uznana za ostateczną. Im dalej w łańcuchu znajduje się nasza transakcja, tym bardziej prawdopodobne jest, że nasza transakcja znajduje się w najdłuższym łańcuchu rozwidlenia.

Niepotwierdzona transakcja. Źródło: Blockchain.com

Jest to znane jako ostateczność probabilistyczna. W rzeczywistości transakcja nigdy nie jest uważana za w 100% ostateczną. Jednak w miarę jak coraz więcej kolejnych jest potwierdzanych z biegiem czasu, tym trudniejsze lub bardziej kosztowne staje się wycofanie łańcucha bloków i utworzenie nowego rozwidlenia bez naszej transakcji w nim. Ostatecznie cofnięcie transakcji staje się niemożliwe.

Tak więc czas potrzebny na rozważenie ostatecznej wersji łańcucha bloków odnosi się również do szybkości, z jaką łańcuch blokowy może przetwarzać transakcje. W Bitcoinie, który ma czas blokowy około dziesięciu minut, potrzeba sześciu bloków lub jednej godziny, aby transakcja została uznana za ostateczną, podczas gdy w przypadku Ethereum jest to około 2,5 minuty.

Niedopuszczalne ryzyko biznesowe

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa opóźnienie czasowe związane z prawdopodobieństwem ostateczności wprowadza zbyt dużą podatność i niejednoznaczność do transakcji biznesowej. Jak wskazuje Bank Rozrachunków Międzynarodowych w swojej pracy, potrzebna jest podstawa prawna do rozliczania transakcji.

Cosmos 'Tendermint jest jednym z przykładów modelu konsensusu, który osiąga absolutną ostateczność. Każdy blok, który osiągnie co najmniej dwie trzecie konsensusu, jest uważany za ostateczny. Jednak krytycznym wyzwaniem projektowym tego modelu jest to, że sieć zatrzymuje się, jeśli jedna trzecia lub więcej walidatorów przestanie odpowiadać i nie uda się zweryfikować bloku.

Po raz kolejny jest to niedopuszczalne z punktu widzenia przedsiębiorstwa, ponieważ nie może po prostu przestać prowadzić działalności z powodu sporu dotyczącego pojedynczej transakcji.

Ostateczność jako usługa

Nowa platforma blockchain klasy korporacyjnej o nazwie Concordium twierdzi teraz, że oferuje rozwiązanie problemu ostateczności. W ramach swojego stosu technologicznego obsługuje warstwę zapewniającą szybką i jednoznaczną finalność transakcji za pośrednictwem mechanizmu zwanego „Ostatecznością jako usługą.

Wydaje się, że programiści z Concordium rozwiązali zagadkę, tworząc całkowicie oddzielny proces ostateczności. Podczas gdy platforma obsługuje standardową warstwę konsensusu Nakamoto, która wykorzystuje dowód stawki, uruchamia kolejną warstwę dla ostateczności. Każda warstwa ma swój własny zestaw węzłów walidujących, z weryfikatorami sprawdzającymi stawkę zwanymi „piekarzami i walidatorami w warstwie ostateczności zwanymi „finalizatorami. Piekarze mogą przedłużyć łańcuch tylko poza ostatni blok, który został sfinalizowany przez komitet finalizatorów.

Każdy piekarz posiadający minimalną wymaganą część stawki ogólnej może zostać włączony do komitetu finalizacyjnego. Wymóg ten zapewnia równowagę, polegającą na zapewnieniu, że komitety ds. Finalizacji składają się z uczciwych interesariuszy, nie pozwalając komitetowi stać się wystarczająco dużym, aby spowolnić proces finalizacji.

Gdy bloki zostaną zatwierdzone przez piekarzy, przechodzą do warstwy ostateczności. Jeśli wszyscy finaliści zgodzą się na blok, jest on uważany za ostateczny, a dowód finalizacji jest zawarty w kolejnym bloku. Jeśli jednak się nie zgadzają, mechanizm konsensusu jest zaprojektowany w taki sposób, że finalizatorzy kontynuują iteracyjne ponawianie, szukając wspólnego bloku z prefiksem, aż do pomyślnego zakończenia.

Concordium używa również fragmentacji, z centralnym łańcuchem kontrolnym, z którym mogą łączyć się łańcuchy fragmentów. Każdy fragment obsługuje indywidualny łańcuch bloków, a centralny łańcuch kontroli zapewnia fragmentom „ostateczność jako usługę. Ostatecznie łańcuch kontroli zawiera zapis ukończonych bloków na wszystkich fragmentach.

Każdy podmiot, taki jak przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna, może uruchomić własny łańcuch bloków i połączyć się z Concordium jako prywatny fragment. Oznaczałoby to, że mogą operować własnym algorytmem konsensusu, korzystając z Finality-as-a-Service.

Osiągnięcie właściwej równowagi

Efektem netto jest to, że Concordium osiąga optymalną równowagę między dwoma konkurującymi wymaganiami. Transakcje mogą osiągnąć wysoki stopień bezpieczeństwa wraz z szybką ostatecznością. Jednocześnie łańcuch sterowania monitoruje fragmenty pod kątem czasu pracy węzła i zapewnia ciągłą ostateczność, dzięki czemu sieć działa bez zakłóceń.

Concordium jest kierowane przez zespoły programistów, przedsiębiorców i specjalistów z branży, którzy rozumieją wyzwania związane ze starszymi łańcuchami bloków. Ostateczność jest jednym z najbardziej krytycznych z tych wyzwań. Wprowadzając platformę, która umożliwia przedsiębiorstwom finalizowanie transakcji w sposób zgodny z wymogami operacyjnymi i prawnymi, Concordium mogło przełamać jedną z najważniejszych barier utrudniających wdrażanie przedsiębiorstw.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy