Co to jest zgodność w usługach finansowych?

17 lutego 2021
Category: Jaki Sposób

Zgodność jako termin ogólny oznacza działanie zgodnie z zestawem reguł lub przepisów.

W kontekście usług finansowych zgodność można podzielić na dwie części:

1. Przestrzeganie zasad zewnętrznych nałożonych na firmę lub biznes przez regulatora.

2. Zgodność z wewnętrznymi zasadami i systemami, które zostały opracowane w celu zgodności z przepisami zewnętrznymi.

Firma lub firma w sektorze finansowym lub departament w szerszej organizacji będzie mieć pracowników, którzy będą pełnić funkcję urzędników ds. Zgodności.

Obowiązkiem pracownika lub działu ds. Zgodności jest współpraca z pracownikami i menedżerami w celu zarządzania ryzykiem regulacyjnym. Zapewnienie, że firma posiada niezbędne systemy kontroli wewnętrznej, które mogą skutecznie monitorować ryzyko zgodności z przepisami, jest integralną częścią tej roli.

Kluczowe obowiązki w zakresie zgodności

Każda firma lub firma podlegająca przepisom nałożonym i monitorowanym przez Financial Conduct Authority (FCA) i inne organy musi spełniać następujące funkcje:

 • Identyfikacja: należy zidentyfikować ryzyko zgodności, na jakie narażona jest firma.
 • Zapobieganie: dział zgodności musi wdrożyć kontrole mające na celu ochronę organizacjiWykrywanie: firma musi stale monitorować i tworzyć raporty dotyczące skuteczności kontroli.Rozwiązanie: problemy ze zgodnością powinny być rozwiązywane w momencie ich wystąpienia.Doradztwo: firma musi doradzać i szkolić pracowników w zakresie zasad i kontroli.Zdefiniowanie regulacji finansowej

  Odnosi się to do zbioru zasad nałożonych przez organ publiczny (lub czasami prywatny), który ma uprawnienia do nadzorowania przestrzegania przepisów. Organ może również zastosować sankcje i kary w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów.

  Główne cele organów regulacyjnych, takich jak FCA, to:

  1. Ochrona konsumentów i inwestorów.

  2. Zapewnienie efektywności, przejrzystości i uczciwości rynków.

  3. Zmniejszyć ryzyko systemowe.

  4. Zmniejszenie przestępczości w usługach finansowych.

  5. Utrzymanie zaufania konsumentów do szerszego systemu finansowego.

  Wytyczne dotyczące przepisów są zwykle wydawane w formie zestawienia minimalnych najlepszych praktyk.

  W niektórych obszarach organ regulacyjny wyda bardzo szczegółowe wytyczne dla organizacji objętych regulacjami. Obejmuje to informacje o tym, w jaki sposób firma podlegająca regulacjom ma wypełniać swoje obowiązki regulacyjne i prawne.

  Specjalistyczne obszary, takie jak przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowanie terroryzmu, będą podlegać szczegółowym wskazówkom organu regulacyjnego.

  Co dokładnie robi regulator?

  Regulatorzy usług finansowych pełnią siedem szerokich funkcji:

  1. Ustanawianie zasad określania, kto jest upoważniony do wykonywania usług finansowych w ramach działalności gospodarczej.

  2. Udzielanie zezwoleń organizacjom i przedsiębiorstwom świadczącym usługi finansowe.

  3. Ustanowienie i wyjaśnienie zasad, których przedsiębiorstwa usług finansowych muszą przestrzegać prowadząc działalność.

  4. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszych zasad poprzez inspekcje na miejscu lub nadzór zza biurka lub połączenie obu.

  5. Prowadzenie dochodzeń w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów. Może to dotyczyć innych organów ścigania.

  6. Egzekwowanie przepisów regulacyjnych.

  7. Współpraca i komunikacja z innymi regulatorami.

  Metody nadzoru przez organy regulacyjne

  Istnieją dwa sposoby monitorowania przestrzegania przepisów przez firmę: nadzór na miejscu i nadzór zdalny w miejscu pracy.

  Nadzór na miejscu obejmuje wizyty organów regulacyjnych w fizycznych biurach firmy podlegającej przepisom. Nadzór zewnętrzny ma miejsce wtedy, gdy na regulowanej działalności finansowej spoczywa obowiązek przekazania informacji regulatorowi. Dzieje się tak dzięki „zwrotom nadzorczym określonym w przepisach i warunkach licencyjnych.

  Regulator musi egzekwować zgodność. Obejmuje gromadzenie, badanie i wymianę informacji, a także nakładanie kar, grzywien i sankcji.

  Egzekwowanie zazwyczaj obejmuje inspekcje, dochodzenia, nadzór, nakładanie działań naprawczych lub naprawczych i wreszcie nakładanie kar.

  Organy regulacyjne mają uprawnienia wykonawcze, które obejmują:

  • Aby sprawdzić i poprosić o informacje.
  • Poszukiwanie zamówień, które zmusiłyby firmę do przestrzegania.Aby usunąć audytorów i dyrektorów.Wyznaczać administratora.Nakładać sankcje.Aby ubiegać się o orzeczenie sądu lub trybunału.Przekazywanie spraw do postępowania karnego.Zawieszenie operacji handlowych lub biznesowych.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy